* Όπως αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι, της με αριθμ. Πρωτ. 3529/ΕΦΔ 569/08-10-2021 απόφασης ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο
χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων» με Κωδικό ΟΠΣ 4797
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».

** Όπως αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ Ι, της με αριθμ. Πρωτ. 3529/ΕΦΔ 569/08-10-2021 απόφασης ένταξης Πράξεων
Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο
χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων» με Κωδικό ΟΠΣ 4797
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».